Política de Privacitat

Aquesta Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.
Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està demanant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que us assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament
Denominació: CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP
Adreça: C. Jacint Verdaguer, 47, 08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon de contacte: 938769554
Correu electrònic: cdsanfruitos@gmail.com
Delegat de Protecció de Dades: TECNODOSIS SL dpd@utpr.es

Tractaments de dades:
Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb linteressat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.
El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb les següents aspectes.

Finalitats del tractament
Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments estan recollits en les clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, newsletter…).
No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb la finalitat exclusiva de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, el servei, el formulari o el sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació
Per regla general, previ al tractament de les dades personals, CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP obté consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat als diferents sistemes de recollida d’informació.
Això no obstant, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empara CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament. dades de linteressat.

Destinataris
Per regla general, CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, llevat de les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a mitjançant les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència
Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i més tard d’aquí a un mes.

Terminis de conservació
La informació demanada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació.

Dades de navegació:
Pel que fa a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats:
La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:
• Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les vostres pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades esmentades.
• Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
• Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals.
• Dret d’oposició: dret a oposar-se a un tractament determinat basat en el consentiment de l’interessat.
• Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.
• Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament d’acord amb la normativa de protecció de dades.
Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent
Els interessats podran exercitar els drets indicats, adreçant-se a cdsanfruitos@gmail.com mitjançant escrit, tramès a la següent adreça: C. Jacint Verdaguer, 47, 08272 Sant Fruitós de Bages indicant a la línia d’Afers el dret que voleu exercitar i adjuntant document acreditatiu de la identitat (pe DNI)
En aquest sentit CENTRE DENTAL SANT FRUITOS, SLP atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

A Sant Fruitós de Bages, a 16/09/2022